algemene voorwaarden

  1. algemene voorwaarden

Algemeen
1.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen KAPAR CONSULTING B.V. (KAPAR CONSULTING) en opdrachtgever niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst ter zake van door KAPAR CONSULTING te verrichten diensten of uit te brengen adviezen. 
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met KAPAR CONSULTING, voor de uitvoering waarvan door KAPAR CONSULTING derden dienen te worden betrokken. 

Overeenkomst 
2.1 De opdracht omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de schriftelijke aanbieding/overeenkomst zijn omschreven, inclusief alle wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.2 Tenzij in de aanbieding anders is vermeld, heeft de aanbieding een geldigheidsduur van 60 dagen. 
2.3 De opdracht komt tot stand doordat een door KAPAR CONSULTING uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever schriftelijk wordt aanvaard, dan wel doordat KAPAR CONSULTING een door opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt en opdrachtgever zich hiermee stilzwijgend akkoord verklaart door niet binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk te reageren.
2.4 Communicatie middels elektronische hulpmiddelen zoals internet en e-mail worden in deze algemene voorwaarden met mondelinge communicatie gelijkgesteld. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van schriftelijke communicatie wordt hieronder mede begrepen communicatie per telefax, telex en telegrafische middelen. 

Tussentijdse wijziging 
3.1 Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de opdracht zijn slechts bindend nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 
3.2 Indien de wijziging wordt veroorzaakt door omstandigheden die KAPAR CONSULTING kende of had behoren te kennen bij de totstandkoming van de opdracht, dan zijn de meerkosten die daaruit voortvloeien voor haar rekening. Indien echter de meerkosten de overeengekomen prijs met meer dan tien procent zouden verhogen, is KAPAR CONSULTING gerechtigd de opdracht terug te geven, en alleen indien en voor zover de uitvoering van de opdracht nog niet is aangevangen, zonder honorarium in rekening te kunnen brengen. 
3.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande opdracht wenst te wijzigen, dan zal behoudens het hieraan voorafgaande geregelde, zulks alleen kunnen indien KAPAR CONSULTING zulks aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten vergoedt. 
3.4 KAPAR CONSULTING is bevoegd, na overleg met de opdrachtgever, een andere adviseur voor de opdracht in te zetten, dan wel de samenstelling van het adviesteam dat voor de opdracht wordt ingezet te wijzigen. 

Duur van de overeenkomst en tussentijdse beëindiging 
4.1 Overeenkomsten worden, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, afgesloten voor een initiële duur van 2 jaar. Na deze periode wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar, zulks behoudens opzegging door opdrachtgever uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de betreffende periode. 
4.2 Beide partijen hebben binnen de kaders van artikel 4.3 tot en met 4.5 het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Zulk een beëindiging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. 
4.3 KAPAR CONSULTING zal van deze bevoegdheid alleen gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. 
4.4 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de overeenkomst hierin voorziet. Indien de opzegging geschiedt door de opdrachtgever heeft KAPAR CONSULTING recht op (door)betaling van een ontbindingsvergoeding gelijk aan twee maal het aan de opdrachtgever gemiddeld in rekening gebrachte factuurbedrag over de afgelopen 9 maanden. 
4.5 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is, ook indien de overeenkomst hierin niet voorziet, mogelijk indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van KAPAR CONSULTING. In dit geval bestaat er geen recht op doorbetaling van de ontbindingsvergoeding als bedoeld in het voorgaande lid. 

Uitvoering van de opdracht 
5.1 De opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de aanbieding vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren. 
5.2 De opdrachtgever is gehouden de voor de opdracht benodigde gegevens en informatie binnen 3 werkdagen nadat de opdracht tot stand is gekomen, schriftelijk te verstrekken, tenzij KAPAR CONSULTING uitdrukkelijk verzoekt de informatie op een andere wijze en/of tijdstip ter beschikking te stellen. 

Rechten op resultaten
6.1 De opdrachtgever heeft de volledige en vrije beschikking over de resultaten van de opdracht, zoals door KAPAR CONSULTING aan de opdrachtgever verschaft, en voorzover het gebruik binnen het eigen bedrijf van de opdrachtgever betreft. Opdrachtgever is niet gerechtigd de resultaten van de opdracht aan derden ter beschikking te stellen anders dan voorzover noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. 
6.2 KAPAR CONSULTING behoudt de rechten die haar op grond van de auteurswet toekomen. Opdrachtgever vrijwaart KAPAR CONSULTING voor de gevolgen welke kunnen ontstaan indien opdrachtgever de resultaten van KAPAR CONSULTING ter beschikking stelt aan derden. 
6.3 Indien KAPAR CONSULTING de opdracht uitvoert op basis van een resultaatsafhankelijke beloning, dan is de opdrachtgever gehouden naar beste vermogen volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever de benodigde medewerking niet verleend (door bijvoorbeeld, zonder te zijn beperkt tot de volgende gevallen, voorafgaande aan de indiening van de aanvraag of de afgifte van de beschikking, de opdracht tussentijds in te trekken en/of, de lopende subsidieaanvraag voortijdig stil te leggen en/of de projecten te staken dan wel weigert informatie aan KAPAR CONSULTING of subsidieverstrekker te verstrekken die noodzakelijk is om de aanvraag volledig in te dienen c.q. te completeren of in behandeling te kunnen nemen) dan is de opdrachtgever aan KAPAR CONSULTING een vergoeding verschuldigd gelijk aan het aantal door KAPAR CONSULTING gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van de betreffende medewerker(s). 

Vertrouwelijkheid 
7.1 De conclusies en bevindingen van een opdracht zijn afgestemd op het individuele geval. In verband daarmee zal KAPAR CONSULTING: vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever geheim houden; derden geen inzage verstrekken in rapporten en nota’s uitgebracht aan de opdrachtgever, tenzij de aard van de rapportage / opdracht zulks vereist. 
7.2 De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot diegenen van wier diensten KAPAR CONSULTING gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hiertoe in het concrete geval afwijkende afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is. 

Aansprakelijkheid 
8.1 Ofschoon elke opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan KAPAR CONSULTING geen garanties verstrekken met betrekking tot de door haar verstrekte adviezen en verrichte diensten. Dit laatste geldt ook indien in de omschrijving van de opdracht bepaalde resultaten zouden zijn opgenomen. 
8.2 KAPAR CONSULTING is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. KAPAR CONSULTING is evenwel niet aansprakelijk voor: - bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan KAPAR CONSULTING; - bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door KAPAR CONSULTING ingeschakelde hulppersonen (werknemers van KAPAR CONSULTING daaronder niet begrepen); - bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade. 
8.3 KAPAR CONSULTING heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voorzover mogelijk ongedaan te maken. 
8.4 Opdrachtgever is, indien hij overweegt KAPAR CONSULTING aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met KAPAR CONSULTING in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat. 
8.5 De aansprakelijkheid van KAPAR CONSULTING voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot zuivere vermogensschade alsmede tot het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 9 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan KAPAR CONSULTING heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt. De aansprakelijkheid van KAPAR CONSULTING is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 
8.6 De aansprakelijkheid van KAPAR CONSULTING voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door KAPAR CONSULTING gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd. 
8.7 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij KAPAR CONSULTING te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen. 
8.8 Opdrachtgever is gehouden KAPAR CONSULTING schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voorvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van KAPAR CONSULTING ten behoeve van opdrachtgever. 
8.9 De uit dit artikel voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van KAPAR CONSULTING, alsmede de uit het vorige lid voortvloeiende vrijwaringplicht van opdrachtgever, gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KAPAR CONSULTING. 
8.10 KAPAR CONSULTING is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, KAPAR CONSULTING of derden. 
8.11 Op natuurlijke personen, verbonden aan KAPAR CONSULTING rust geen enkele aansprakelijkheid verband houdend met opdrachten verstrekt aan KAPAR CONSULTING of de uitvoering daarvan. De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat geen enkele vordering of aanspraak van welke aard dan ook, verband houdend met opdrachten aan KAPAR CONSULTING of de uitvoering daarvan, wordt ingediend of geldend gemaakt anders dan door de opdrachtgever zelf tegen KAPAR CONSULTING. Indien een dergelijke vordering desalniettemin wordt ingediend anders dan door de opdrachtgever zelf tegen KAPAR CONSULTING, vrijwaart de opdrachtgever zowel KAPAR CONSULTING als de werknemers van KAPAR CONSULTING tegen alle daaruit voortvloeiende gevolgen. 

Prijs en betaling 
9.1 De aanbieding van diensten kan plaats vinden op basis van vaste prijs, honorering van gewerkte uren, nacalculatie of betaling van een bedrag gelijk aan een percentage van de door derden aan opdrachtgever toe te zeggen subsidiebedragen, kredieten, bijdragen, afdrachtverminderingen of (andere) belastingvoordelen of een combinatie van deze mogelijkheden. Is in de aanbieding een vaste prijs opgenomen dan geldt deze als de overeengekomen prijs. Is in de aanbieding geen vaste prijs opgenomen, dan wordt het te betalen bedrag bepaald op basis van de in de opdracht overeengekomen tarieven welke periodiek door KAPAR CONSULTING worden vastgesteld. In dat geval zijn steeds de meest recentelijk door KAPAR CONSULTING vastgestelde tarieven van toepassing. Is in de aanbieding een ‘richtprijs’ opgenomen, dan geldt deze als een vrijblijvende schatting van de kosten. 
9.2 Ingeval de overeenkomst geen andere afspraken vermeldt over de betalingscondities gelden onderstaande regels voor opdrachten op basis van: - vaste prijs: 50% bij aanvang opdracht en 50% na afloop opdracht. - nacalculatie: maandelijkse afrekening achteraf, of 100% na afloop (bij kortlopende opdracht). - betaling van een bedrag gelijk aan een percentage van de door derden aan opdrachtgever toe te zeggen subsidiebedragen, kredieten, bijdragen, afdrachtverminderingen of (andere) belastingvoordelen (of een combinatie hiervan): opdrachtgever is het afgesproken bedrag verschuldigd aan KAPAR CONSULTING na ontvangst van de betreffende toezegging of beschikking waarin de subsidie, het krediet, de bijdrage, de afdrachtvermindering of ander belastingvoordeel wordt toegezegd. 
9.3 Tenzij anders vermeld zijn alle door KAPAR CONSULTING in de aanbieding genoemde bedragen exclusief omzetbelasting, reis- en verblijfkosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 
9.4 De opdrachtgever is verplicht tot betaling in Euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. 
9.5 De opdrachtgever dient betalingen uit te voeren zonder enige korting of schuldvergelijking. Het bestaan van claims en/of reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting(en). Bij overschrijding van de betalingstermijnen zal de opdrachtgever aan KAPAR CONSULTING een rente over het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd worden, ter grootte van de op dat moment geldende wettelijke rente bij handelstransacties als bedoeld in artikel 6:119a BW (en is gelijk aan de herfinancieringrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met zeven procent, tenzij anders is bedongen), en wordt berekend vanaf de dag(en) dat de betaling(en) had(den) dienen plaats te vinden tot en met de dag der voldoening, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. 
9.6 Ook incassokosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – die gesteld worden op tenminste € 125,- alsmede de kosten verbonden aan een faillissementsaanvraag komen voor rekening van de opdrachtgever. 
9.7 De opdrachtgever is steeds verplicht om op eerste verzoek van KAPAR CONSULTING zekerheid te stellen voor zowel de door de opdrachtgever reeds aan KAPAR CONSULTING verschuldigde bedragen alsook voor door de opdrachtgever nog aan KAPAR CONSULTING verschuldigd te worden bedragen. 

Diversen 
10.1 Indien een der partijen niet voldoet aan enige essentiële verplichting uit de overeenkomst, anders dan in het vorige artikel bepaald, zal de andere partij per aangetekend schrijven de in gebreke blijvende partij de gelegenheid bieden om binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn alsnog haar verplichtingen niet nakomt, vervallen haar rechten uit deze overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen. 
10.2 Aanspraken van de opdrachtgever jegens KAPAR CONSULTING die verband houden met de overeenkomst, vervallen volledig indien zodanige aanspraken niet binnen 1 jaar na de factuurdatum schriftelijk aan KAPAR CONSULTING kenbaar zijn gemaakt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij onmogelijk binnen de gestelde termijn aan zijn meldingsplicht heeft kunnen voldoen. 
10.3 De opdracht wordt door de opdrachtgever steeds gegeven aan KAPAR CONSULTING. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en het tweede lid van 7:407 BW wordt expliciet uitgesloten. 

Geschillen 
11.1 Alle geschillen die verband houden met opdrachten aan KAPAR CONSULTING of de uitvoering daarvan, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
11.2 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 
11.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.