privacy

 1. privacy

Algemeen
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018. 

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Kapar Consulting B.V.
Postbus 5200
6401 GE Heerlen
Telefoon 045-5112915
info@kaparconsulting.com 

Kapar Consulting B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens
Kapar Consulting B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens.
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers.
 • Geboortedatum en –plaats.
 • Geslacht.
 • Burgerservicenummer.
 • Financiële gegevens.
 • Inhoud van communicatie. 


Doeleinden
Kapar Consulting B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • Het onderhouden van contact.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening.
 • Personeelsbeheer.
 • Het verrichten van administratieve handelingen.
 • Verbetering van de dienstverlening.
 • Facturering.
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
 • Marketing.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 • Het voeren van geschillen.


Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Kapar Consulting B.V. hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De bescherming van haar financiële belangen.
 • De verbetering van haar diensten.
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.


Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een stage- of arbeidsovereenkomst, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Kapar Consulting B.V. persoonsgegevens uitwisselen. Kapar Consulting B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals bestuursorganen (rijksoverheid, provincie, gemeente, Europese Commissie), ontwikkelingsmaatschappijen, publieke en private fondsen, rechterlijke macht en IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Kapar Consulting B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Kapar Consulting B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Doorgifte is toegestaan vanwege het feit dat dit land op de lijst staat van veilige landen bij de Europese Commissie. 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn 'EU-VS Privacy Shield' gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Kapar Consulting B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Kapar Consulting B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Kapar Consulting B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Cookies
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Kapar Consulting B.V. gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Kapar Consulting B.V. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Uw rechten
U heeft het recht om Kapar Consulting B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u Kapar Consulting B.V. verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

Kapar Consulting B.V.
Postbus 5200
6401 GE Heerlen
Telefoon 045-5112915
info@kaparconsulting.com 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kapar Consulting B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen privacyverklaring
Kapar Consulting B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.